0

Şamanizm Nedir?

Şamanizm, yeryüzündeki en kadim inanışlardan biridir. Bu inanışın şifreleriyle manevi anlamda birçok şeyi başarmak da mümkündür.

Şamanizm
Şamanizm

Şamanizm her ne kadar sistemli bir din olarak tanımlansa da, onu bu şekilde tanımlamak yanlış olacaktır. Şamanizm’in bir dinden çok metot olduğunu söylemek mümkün. Nitekim Türkler de İslamiyet’i kabullenmeden önce şaman inancına göre hayatlarını sürdürüyorlardı. Bugün Altay dağlarından Afrika’nın kabilelerine kadar şamanizm pratiğini benimsemiş birçok kabile ve topluluğun bulunduğunu da belirtmek gerekir.

Şamanizm, taş devrine kadar uzanan bir inanç ve pratiktir. Temelinde ruhlar ile iletişim hâlinde olmak vardır. Şamanlar insanların ve doğanın ruhlarıyla iletişim hâlinde bulunarak onlardan edindikleri bilgileri gündelik hayatta

kullanırlar. Belirtildiği gibi şamanizm kutsal kitabı, öğretisi, kuralları olan bir din değildir. Daha çok insanın kendi doğasını ve yaşadığı manevi âlemi keşfetmek için çıkmış olduğu bir yolculuktur.

Şaman, Tunguzca kökenli bir kelimedir. Ruhani alem ile fiziksel dünya arasında aracılık eden kişiler şaman olarak adlandırılır. Türkler bu kişilere kam, baksı ya da ozan derlerdi. Şaman hem şifalı bitkilerin sırlarını öğrenip insanlar için kullanmakla hem de ruhlar ile insanlar arasında aracılık etmekle görevlidir.

Bugün gündelik hayatta karşımıza çıkan birçok inanç ve pratik şamanizme dayanmaktadır. Çaput bağlamak, türbe ziyaretinde bulunmak gibi adetlerin tamamı şamanlardan gelmektedir. Bu tür adetlerin manevi yaşamamıza katkı sağladığı da deneyimler ile sabittir. Dolayısıyla şamanizmi yalnızca kadim bir inanış olarak değil, gündelik hayatta yardımcı olacak, manevi ya da fiziksel birçok alanda kullanılabilecek bir pratikler bütünü olarak görmek faydalı olacaktır.

Şaman Ayini

Şaman ayinleri kültürlere göre farklılık gösterse de temelde aynı mantığa dayandığını söylemek mümkündür. Ayinlerin ve ritüellerin temelindeki bu benzerlik şüphesiz ki insanın doğaüstünü keşfederken benzer sonuçlara varmasından kaynaklıdır. Şaman sembolleri toplumlara ve kültürlere göre değişiklik gösterir. Ancak yapılan araştırmalar bu sembollerin aynı anlamda olduklarını açığa çıkarmaktadır.

Şaman ayini temel olarak transa dayanır. Şamanlar trans hâline girerek maddi dünyadan ayrılırlar ve ruhlar alemiyle iletişime geçerler. Bu iletişim esnasında ruhlardan gelecekle ilgili bilgiler alabilirler. Ayrıca bu ayinler hastalara şifa bulma, kötü kaderi def etme gibi amaçlarla da yapılmaktadır.

Ateş de şaman ayini için önemli bir unsurdur. Öyle ki Şamanizm inancının yaygın olduğu Turki cumhuriyetlerde demirciler şamanlar kadar kutsaldır. Bunun sebebi demircilerin de ateşle uğraşmasıdır. Şamanlar genellikle ateş etrafında dans ederek ve çeşitli ritüeller düzenleyerek ayin yaparlar. Bunun amacı ateşin ruhlar alemine geçişi kolaylaştırması ve kutsal bir enerjiye sahip olmasıdır.

Yeryüzünde nasıl iyi ve kötü insanlar, doğada yararlı ve zararlı hayvanlar/bitkiler varsa manevi dünyada da buna benzer bir denge vardır. İyi ruhlar ve kötü ruhlar devamlı insanların etrafında dolaşırlar. İnsanlar kötü ruh ve enerjilerin uğraması sebebiyle zarar görebilir. Şaman ayinlerinin temel amaçlarından biri insanları kötü ruh ve enerjilerden korumaktır.

Şaman İsimleri

Şaman ayinlerinin bir nevi “canlandırma/yerine geçme” olduğunu söylemek doğru olacaktır. Manevi dünyadaki unsurlar ancak maddi hayattakilere benzetilerek anlaşılabilir. Örneğin manevi alemde karga benzeri bir varlığın mevcut olduğuna dair elimizde bir kanıt yoktur ancak kötü enerjili bir varlığı buna benzeterek tanımlayabilir ve anlayabiliriz. Bu sembolizmin şaman isimleri konulurken de önemli olduğunu belirtmek gerekir.

Şamanlar ayin sırasında çeşitli hayvanların ve enerjilerin yerini alırlar. Kartal, ayı, kurt gibi güçlü ve kudretli hayvanlar gibi güvercin gibi zararsız hayvanların da kılığına bürünebilirler. Kendilerini de bu şekilde isimlendirirler. Şamanlığın babadan oğula geçtiği toplumlarda her şamanın ayrıca bir sembolik ismi bulunmaktadır. Kızılderili isimlerinde bunun açıkça örneği görünebilir.

Türk şamanları ayrıca Kayra, Umay gibi tanrı ve tanrıça figürlerine dair isimleri de alabilmektedirler. Bilindiği gibi, her tanrı ve tanrıça aslında doğadaki bir unsuru sembolize eder. Yeryüzünün ruhları ile iletişime girmek isteyen şamanlar kendilerini Kayra ya da Umay olarak isimlendirebilirler. Şaman isimleri tamamen yapılmak istenen ayine ve ulaşılmak istenen sonuca göre değişir.

Şamanizm Dini

Şamanizm nedir
Şamanizm nedir

Belirtildiği gibi, şamanizmden sistemli ve kurallı bir din olarak bahsetmek yanlış olacaktır. Nitekim şamanizm birçok farklı inanışta görülen bir pratiktir. Ancak bu pratiğin yer yer bir din hâlini aldığını görmek mümkündür. Nitekim şamanizm genellikle çok tanrılı toplumlarda rastlanır ve bazen bu pratik din olarak kozmolojinin merkezine yerleşebilir.

Şamanizm dininde tanrı ve tanrıçalar evrendeki maddi ve manevi unsurları sembolize eder. Örneğin “Toprak Ana” olarak da bilinen Umay, yeryüzünün tanrıçasıdır ve doğanın döngüsünden sorumludur. Ay Ata ise Ay’ın ruhudur ve geceden sorumludur. Erlik Han, şamanizmde şeytan figürüdür ve kötülüğün yeryüzüne yayılmasından sorumludur. Şamanizm dininde tanrılar arasında hiyerarşik bir düzen olduğu söylenebilir.

Türk şamanizminde panteonun en üst kısmında Gök Tanrı bulunmaktadır. Gök Tanrı, Kuzey Yıldızı’ndaki sarayında oturur. Evreni ve tanrıları yarattıktan sonra kendi işleyişine bırakmıştır. Şamanlar yaratıcıdan çok tabiatın ruhlarıyla ilgilenir ve onlarla iletişime geçerler. Dolayısıyla ritüeller ve ayinler mutlak yaratıcıya ulaşmak için değil, ruhlar ile iletişime geçerek fayda sağlamak içindir.

Şaman Büyüleri

Şaman büyülerinde temel amaç ruhlar ile iletişime geçmek ve evrenin enerjisini kullanmaktır. Gündelik hayattaki detaylar bu büyülerde büyük önem taşır. Hangi renk giydiğinizden odanızda nasıl bir düzen kullandığınıza kadar birçok detay şaman büyülerinde önemlidir. Bu detaylar büyünün gidişatını etkiler ve etkisinin ne kadar büyük olacağını belirler.

Anadolu’nun birçok yerinde hâlâ şaman büyüleri yapıldığı bilinmektedir. Şaman büyüleri aşık etme, para kazanma, başarı elde etme, kötü enerjilerden kurtarma, şifa verme gibi birçok amaçla yapabilir. Bitkisel ve hayvansal ürünler kullanılabileceği gibi bazı durumlarda tılsım yazmak da gerekebilir. Birçoğunun oldukça basit ve kolay uygulanabilecek ritüelleri bulunmaktadır.

Şaman toplumlarında at, geyik, domuz gibi hayvanların kemiklerinin evlere asıldığı görülebilir. Bunun sebebi hayvan kemiklerinin pozitif etki getireceğine inanılmasıdır. Ayrıca domuz yağı, inek tüyü gibi malzemeler de büyüde kullanılabilir. Bununla birlikte at nalının uğur getirdiğine dair inanış da şaman kökenli bir inanıştır.

Şaman Sembolleri

Sembolizm, şamanizm inancında önemli bir yere sahiptir. Şaman davullarında ve kıyafetlerinde çeşitli sembollerin çizili olduğunu görmek zor olmayacaktır. Bu semboller maddi ve manevi âlemler arasında iletişimin sağlanmasına yardımcı olur. Söz konusu semboller evin çeşitli yerlerinde bulunduğunda manevi bir rahatlama sağlanacak ve kötü enerjiler büyük ölçüde uzak tutulacaktır. Semboller genellikle yeryüzü, gökyüzü, yıldız, ruh gibi ögeleri simgeleyen çizimlerden seçilir.

Şaman Falı

Şamanizmde fal bakmanın iki yolu vardır. Birinde şamanlar transa geçerek ruhlarla konuşurlar ve fal baktıran kişiye geleceğini söylerler. Bunun daha garanti bir yol olduğu söylenebilir. Ancak bu işlemi yapacak bir şaman bulmak oldukça zordur. Bu yüzden ikinci yol tercih edilebilir ve şaman sembolleriyle tarot benzeri bir fal bakılabilir.

Ayinde kullanılan belirli semboller vardır. Yeryüzü, gökyüzü, yıldızlar, ruhlar gibi semboller şaman inancında oldukça sık kullanılır. Bu sembollerin çizilmiş olduğu kartlarla fal bakılabilir. Ayrıca falda çeşitli tılsımlar kullanılabilir. Tüm bunların yanında şaman falından önce meditasyon yapmak sonucun daha garanti olmasını sağlayacaktır. Sembollerle fal bakabilmek için sembollerin anlamını derinlemesine öğrenmek de gerekecektir.

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir